Algemene Voorwaarden / Privacybeleid / Disclaimer

Algemene voorwaarden (AV)

De dienst “gemakkelijk-starten.nl” wordt klant via internet bij wijze van een online dienst aangeboden (Software-as-a-Service) door het bedrijf JXR Advies h.o.d.n. JXR SEM.
Aan het gebruik van Gemakkelijk-starten.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door diensten af te nemen van gemakkelijk-starten.nl, gaat klant akkoord met de voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden van Gemakkelijk-starten.nl gelden voor alle producten en diensten van gemakkelijk-starten.nl

Gemakkelijk-starten.nl levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. Ook gelden uitsluitend de door Gemakkelijk-starten.nl gehanteerde AV als Gemakkelijk-starten.nl, met wetenschap van tegenstrijdige of van hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Gemakkelijk-starten.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Gemakkelijk-starten.nl kan deze algemene voorwaarden wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door Gemakkelijk-starten.nl gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst Gemakkelijk-starten.nl de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt.
Gemakkelijk-starten.nl kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen, behorende bij zijn domeinnaam.

De disclaimer, privacyverklaring alsook de verwerkersovereenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gemakkelijk-starten.nl : handelsnaam van het bedrijf JXR Advies (h.o.d.n. JXR SEM)
Adres:
Schoolstraat 127
3864 MD
Nijkerkerveen
KvK 08186300
BTW NL171405031B01

Abonnement : de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten. Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Nadien wordt het abonnement steeds voor één jaar automatisch verlengd.
Extra afgenomen diensten, zoals bijv, plugins, modules, uitbreidingen, algemene diensten en services, zijn afzonderlijke abonnementen. Dit zijn namelijk niet zelden verplichtingen die met derden worden aangegaan ten behoeve van de klant.
Klant: de rechtspersoon met wie Gemakkelijk-starten.nl een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Gemakkelijk-starten.nl daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Dienstverlening: de producten en/of diensten die Gemakkelijk-starten.nl in overleg met Klant aan Klant zal leveren.
Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software,huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties,marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen Gemakkelijk-starten.nl en Klant op grond waarvan Gemakkelijk-starten.nl Diensten levert aan Klant.
WordPress: Open Source software, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) wordt gepubliceerd. WordPress is het content-management systeem waarop de website draait.
Thema’s: Thema’s zorgen ervoor dat het uiterlijk en de functionaliteit van WordPress wordt veranderd. Thema’s op WordPress kunnen door één ieder met programmeerkennis gemaakt en aangeboden worden. Gemakkelijk-starten.nl maakt standaard gebruik van thema’s van derden, die als goed en veilig getest zijn.
Plugins: Deze stellen de gebruikers en ontwikkelaars in staat om nieuwe mogelijkheden toe te voegen aan WordPress. Plugins op WordPress kunnen door één ieder met programmeerkennis gemaakt en aangeboden worden. Gemakkelijk-starten.nl maakt standaard gebruik van plugins van derden, die als goed en veilig getest zijn.
Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en schriftelijke bevestigingen van telefoongesprekken,mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Artikel 2. Producten en diensten van Gemakkelijk-starten.nl

 1. Met Gemakkelijk-starten.nl krijgt klant de beschikking over een functionerende website. Deze website dient vervolgens door de klant zelf gevuld en ingericht te worden met eigen content. Layout wordt beschikbaar gesteld middels thema’s. Deze layout is afhankelijk van het thema aan te passen middelsde customizer
 2. Om Gemakkelijk-starten.nl te kunnen gebruiken, moet klant zich eerst registreren. Hierna gaat Gemakkelijk-starten.nl aan de slag om een werkende website te maken. Als dat is afgerond krijgt klant de inloggegevens van de website.
 3. De functionaliteiten van de website kunnen worden uitgebreid middels plugins. Een aantal plugins zijn verkrijgbaar via gemakkelijk-starten.nl, waarbij de implementatie bij de prijs inbegrepen is. Als klant andere plugins wenst dient klant zelf te onderzoeken of deze plugins compatible zijn met de website en of ze van een veilige partij afkomstig zijn. Gemakkelijk-starten.nl zal deze dan voor klant implementeren op de site tegen een vergoeding. De updates van de nieuwe plugin(s) lopen mee in de automatische updates.
 4. Gemakkelijk-starten.nl kan desgewenst ook aanpassingen aan de site doen qua lay-out en dergelijk. Deze aanpassingen zal Gemakkelijk starten in een zogenaamde child-theme aanmaken. Hiervoor zal een vergoeding berekent worden. Klant beseft dat een dergelijke aanpassing na een update niet altijd of soms ook anders werkt. Eventuele schade hierdoor kan niet toegerekend worden aan gemakkelijk-starten.nl. Herstellen zal tegen de geldende tarieven gebeuren.
 5. Klant dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient klant het wachtwoord strikt geheim te houden. Gemakkelijk-starten.nl mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf zijn account na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt.
 6. Om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de systemen, netwerken, programma’s, toepassingen en gegevens van Gemakkelijk-starten.nl en derden duurzaam te waarborgen kan Gemakkelijk-starten.nl programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en links geheel of gedeeltelijk uitschakelen of wijzigen inclusief het uitvoeren van updates, upgrades of het uitbrengen van een nieuw versie, voor zover dit met afweging van de belangen van andere klanten voor de klant acceptabel is. Dit geldt met name voor programma’s, toepassingen, scripts en apps waarvan de supportperiode van de fabrikant of de community is verstreken.
 7. Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging door bijvoorbeeld een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of eenvoudige aanpassingen van zijn systemen.
 8. Voor een aantal aanvullende diensten ontstaan er voor Gemakkelijk-starten.nl kosten, die wij doorberekenen aan onze klanten.

Artikel 3. Gebruiksregels

 1. Het is verboden Gemakkelijk-starten.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. Daarnaast is bij Gemakkelijk-starten.nl verboden om Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  • in strijd zijn met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • ongevraagde commerciële communicatie bevat, waaronder maar niet uitsluitend bedoeld websites die onmiskenbaar gemaakt zijn ter promotie van een andere website;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

  en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

 3. Indien Gemakkelijk-starten.nl constateert dat klant bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Gemakkelijk-starten.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 4. Indien naar het oordeel van Gemakkelijk-starten.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Gemakkelijk-starten.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Gemakkelijk-starten.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Gemakkelijk-starten.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 6. Gemakkelijk-starten.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. Klant vrijwaart Gemakkelijk-starten.nl van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Gemakkelijk-starten.nl zal zich inspannen om de hosting bij een goede partij onder te brengen. Gemakkelijk-starten.nl biedt echter geen garantie over kwaliteit of beschikbaarheid.
 2. Gemakkelijk-starten.nl zorgt voor automatische updates van WordPress, thema’s en Plugins. Klant beseft dat hierdoor een site soms anders kan werken dan voorheen.
 3. Gemakkelijk-starten.nl maakt automatisch backups van de website. Deze kunnen door Gemakkelijk-starten.nl worden teruggezet indien noodzakelijk. Ook kan gemakkelijk-starten.nl de backup terugzetten als de klant dat wenst. Hiervoor wordt dan een vergoeding in het kader van dienstverlening berekent.
 4. Gemakkelijk-starten.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Gemakkelijk-starten.nl aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van de klant welkom, maar uiteindelijk beslist Gemakkelijk-starten.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Het is mogelijk dat deze aanpassingen het functioneren van klants website verandert.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst / Betalingsvoorwaarden

 1. Aan het afnemen van een betaald abonnement op Gemakkelijk-starten.nl is een vergoeding per maand verbonden. De eerste betaling vindt plaats via ons betaalsysteem op de website. Nadien bestaat de mogelijkheid tot een maandelijkse incasso.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Gemakkelijk-starten.nl genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Vergoedingen in het kader van dienstverlening worden niet via automatische incasso verrekent. Betaling hiervan kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Gemakkelijk-starten.nl.
 4. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uitdrukkelijk verzoek van de klant, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 5. Gemakkelijk-starten.nl kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst wijzigen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand. Indien de klant niet binnen de door Gemakklijk-starten.nl gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst Gemakklijk-starten.nl de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen geen bezwaar maakt.
 6. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Vorderingen van Gemakkelijk-starten.nl kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
 8. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 9. Indien Klant in verzuim is, kan Gemakkelijk-starten.nl haar diensten blokkeren totdat de openstaande bedragen zijn voldaan.
 10. Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoedingen, in verzuim geraakt, kan Gemakkelijk-starten.nl de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke beëindiging zonder opzegtermijn door Gemakkelijk-starten.nl, indien faillissement van de klant is aangevraagd, faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.
 11. In geval van betalingsverzuim kan Gemakklijk-starten.nl een vergoeding verlangen van de hierdoor ontstane schade. Gemakklijk-starten.nl kan eveneens een vergoeding verlangen voor kosten die ontstaan door terugboekingen waarvoor de klant verantwoordelijk is. Ontstane kosten verband houdende met het incasseren van de achterstallige betalingen komen voor rekening van de klant.

Artikel 6. Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud

 1. Ofschoon de afzonderlijke onderdelen van de website niet het intellectuele eigendom is van gemakkelijk-starten.nl geldt dat wel voor de samengestelde website door gemakkelijk-starten.nl.
 2. Op de afzonderlijke onderdelen geldt het auteursrecht van de maker en/of distributeur van dat onderdeel.
 3. Zowel de afzonderlijke onderdelen als het samengestelde geheel mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gemakkelijk-starten.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 4. De klant mag eventuele kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en dient deze wissen.
 5. De software alsook de url en website blijven eigendom van gemakkelijk-starten.nl.
 6. Licenties (en dus ook de bijbehorende keys), al dan niet tegen betaling, beschikbaar gesteld door Gemakkelijk-starten, worden alleen gebruikt voor de website waarvoor die licentie verleend is. Na beëindiging van de overeenkomst zal deze licentie en keys niet meer gebruikt worden en zullen deze gewist worden.
 7. Voorts zijn tevens de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.
 8. Informatie die klant opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft eigendom van de klant (of dat van de toeleveranciers van de klant). Gemakkelijk-starten.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 9. Indien klant informatie stuurt naar Gemakkelijk-starten.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft klant gemakkelijk-starten.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 10. Gemakkelijk-starten.nl zal geen kennis nemen van gegevens die klant opslaat en/of verspreidt via Gemakkelijk-starten.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Gemakkelijk-starten.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gemakkelijk-starten.nl zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 11. De door Gemakkelijk-starten.nl ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven website gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.
 12. In geval van schending van deze bepalingen is Gemakklijk-starten.nl gerechtigd, de website, waarop inhoud of software in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Gemakkelijk-starten.nl beperkt tot het bedrag dat klant heeft betaald dat betrekking heeft met die gebeurtenis voor de 6 maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 2. Klant beseft dat WordPress gebruik maakt van software van derden. Schade ontstaan door software van derden kunnen niet op gemakkelijk-starten.nl verhaald worden. Dit zal de klant moeten regelen met de aanbieder van de software.
 3. Gemakkelijk-starten.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat klant de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij JXR Advies meldt.
 5. In geval van overmacht is Gemakkelijk-starten.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 6. Bij schade zal de klant Gemakkelijk-starten.nl in de gelegenheid stellen hetzij de schade te herstellen, hetzij te voorkomen dat schade oploopt, hetzij beiden

Artikel 8. Aanvraag van domeinnaam

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Gemakkelijk-starten.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Gemakkelijk-starten.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Klant vrijwaart en houdt Gemakkelijk-starten.nl schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Gemakkelijk-starten.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gemakkelijk-starten.nl.
 4. Een domeinnaam blijft eigendom van gemakkelijk-starten.nl, ook nadat een abonnement geëindigd is. In overleg kan dit eigendom worden overgenomen na een vergoeding voor gemaakte kosten in het kader van dienstverlening, mits ook alle openstaande bedragen zijn voldaan.
 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Gemakkelijk-starten.nl gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen.
 6. Sommige domeinnaam-registraties worden aangegaan voor 2 jaar. In afwijking van artikel 1 geldt hier dan ook de abonnements-duur voor die hoort bij die domeinnaam-registratie

Artikel 9. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra klant voor het eerst gebruikt maakt van een dienst.
 2. Indien de overeenkomst een Abonnement op Gemakkelijk-starten.nl is, dan wordt deze automatisch met een jaar verlengd tenzij deze voortijdig Schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd binnen de opzegtermijn van 30 dagen voor automatische verlenging.
 3. Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van opzegging mag Gemakkelijk-starten.nl de functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld in het betaalde abonnement direct opheffen.

Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden

 1. Gemakkelijk-starten.nl mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.2) aanpassen.
 2. Gemakkelijk-starten.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat klant daar kennis van kunt nemen.
 3. Na een wijziging van de voorwaarden vervallen de oude voorwaarden. Een geschil over een eerder tijdsvak wordt dan geacht te zijn gedaan onder de nieuwe dan vigerende voorwaarden.
 4. Indien klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt klant tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Gemakkelijk-starten.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gemakkelijk-starten.nl gevestigd is.
 3. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Gemakkelijk-starten.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij klant tegenbewijs levert dienaangaande.
 4. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Gemakkelijk-starten.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Gemakkelijk-starten.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

VERWERKERSOVEREENKOMST

PARTIJEN:

 1. JXR Advies h.o.d.n. Gemakkelijk-starten.nl, gevestigd aan de Schoolstraat 127 te Nijkerkerveen, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08186300, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Drs. J.X. Rijkeboer, CEO] (hierna: “Verwerker”); en
 2. Opdrachtgever aan JXR Advies voor het verrichten van diensten, (hierna: “Verwerkersverantwoordelijke”)

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als: “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”.

OVERWEGENDE DAT:

 1. Verwerker diensten verricht ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke
 2. De diensten meebrengen dat Persoonsgegevens kunnen worden ingezien / verwerkt
 3. Verwerker de betreffende gegevens louter in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en niet voor eigen doeleinden.
 4. Per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).
 5. Partijen in deze Verwerkersovereenkomst de afspraken met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de diensten wensen vast te leggen.
 6. Deze Verwerkersovereenkomst, indien van toepassing, alle eerdere Overeenkomst(en) van gelijke strekking tussen Partijen vervangt.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Verwerkersovereenkomst wordt onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen het volgende verstaan:
 1. Algemene Verordening Gegevens Bescherming of AVG Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 2. Betrokkene een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 AVG).
 3. Derde een derde als bedoeld in artikel 4 sub 10 AVG.
 4. Incident
 1. een klacht of (informatie)verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker;
 2. een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen op de Persoonsgegevens of een vermoeden dat dit gaat plaatsvinden;
 3. een inbreuk in verband met Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 onder 12 AVG;
 4. iedere ongeautoriseerde toegang, verwijdering, verminking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens.
 1. Medewerker de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst betrokken natuurlijke persoon die werkzaam is bij of voor een van de Partijen.
 2. Overeenkomst(en) de in Bijlage 1 vermelde overeenkomst(en) betreffende de levering van producten en/of diensten.
 3. Partij Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker.
 4. Partijen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
 5. Persoonsgegeven alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 onder 1 AVG.
 6. Subverwerker iedere niet-ondergeschikte derde partij die door Verwerker is betrokken bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, niet zijnde Medewerkers.
 7. Verwerker de verwerker als bedoeld in artikel 4 sub 8 AVG
 8. Verwerkersovereenkomst de onderhavige overeenkomst.
 9. Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 sub 7 AVG
 1. Voornoemde en overige begrippen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG.
 2. Eventuele afwijkingen op de tekst zijn alleen geldig voor zover deze zijn gespecificeerd in een extra bijlage.

Artikel 2. Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst

 1. Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en).
 2. Deze Verwerkersovereenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Voor zover het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst strijdig is met het bepaalde in de Overeenkomst(en), prevaleert het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 3. Uitvoering verwerking

 1. Verwerker garandeert dat hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend Persoonsgegevens zal verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of
 2. Verwerker zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens opvolgen.
 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3, is het Verwerker toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken indien een wettelijk voorschrift (waaronder begrepen daarop gebaseerde rechterlijke of bestuurlijke bevelen) hem tot een verwerking verplicht. In dat geval stelt de Verwerker voorafgaand aan de verwerking Verwerkingsverantwoordelijke in kennis van de beoogde verwerking en het wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, waar mogelijk, in staat stellen zich te verweren tegen deze verplichte verwerking en ook overigens de verplichte verwerking beperken tot het strikt noodzakelijke.
 4. Verwerker zal de Persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de op hem als Verwerker rustende verplichtingen op grond van de AVG en overige wet- en regelgeving.
 5. Verwerker zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).
 6. Verwerker waarborgt dat betrokken Medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend en geeft Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek inzage in deze geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 4. Beveiliging Persoonsgegevens en controle

 1. Verwerker zal aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken Persoonsgegevens, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. In deze beveiligings- maatregelen zijn de mogelijk in de Overeenkomst reeds bepaalde maatregelen begrepen. De maatregelen omvatten in ieder geval:
  1. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegde Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet;
  2. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
  3. maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan Verwerkingsverantwoordelijke;
  4. maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de Persoonsgegevens te garanderen;
  5. maatregelen om te waarborgen dat Persoonsgegevens logisch gescheiden worden verwerkt van de Persoonsgegevens die hij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt;
  6. de overige maatregelen die Partijen zijn overeengekomen
 2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. Verwerker zal daarom de maatregelen zoals geïmplementeerd op basis van dit artikel 4 periodiek evalueren en, waar nodig, de maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen onder dit artikel 4. Het voorgaande laat de instructiebevoegdheid van Verwerkingsverantwoordelijke om zo nodig aanvullende maatregelen te (doen) treffen onverlet.

Artikel 5. Monitoring, informatieplichten en incidentenmanagement

 1. Verwerker zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen.
 2. Zodra zich een Incident voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Verwerker verplicht Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en daarbij alle relevante informatie te verstrekken over:
  1. de aard van het Incident;
  2. de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
  3. de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het Incident; en
  4. de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het Incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Verwerker is, onverminderd de overige verplichtingen uit dit artikel, verplicht om maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om het Incident zo snel mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Verwerker treedt zonder uitstel in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hierover nadere afspraken te maken.
 4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zijn medewerking verlenen en zal redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen.
 5. Meldingen die worden gedaan op grond van artikel 5.2 worden ogenblikkelijk gericht aan Verwerkingsverantwoordelijke of, indien relevant, aan een door Verwerkingsverantwoordelijke tijdens de duur van deze Verwerkersovereenkomst schriftelijk bekendgemaakte Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien Verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heeft aangesteld, worden de meldingen gericht aan deze FG.
 6. Het is Verwerker niet toegestaan informatie te verstrekken over Incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Verwerker daartoe wettelijk verplicht is of Partijen anderszins zijn overeengekomen.
 7. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Verwerker in relatie tot een Incident rechtstreeks contact onderhoudt met autoriteiten of andere derde partijen, dan houdt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voortdurend op te hoogte.

Artikel 6. Medewerkingsverplichtingen

 1. De AVG en overige (privacy)wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe. Verwerker zal zijn medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij de nakoming van de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen voortvloeiend uit deze rechten.
 2. Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle relevante informatie verstrekken betreffende de aspecten van de door hem verrichte verwerking van Persoonsgegevens zodat Verwerkingsverantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat zij de toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.
 4. Verwerker zal voorts op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke bijstand verlenen bij de nakoming van de op grond van de toepasselijke privacywetgeving op Verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichtingen.

Artikel 7. Inschakeling subverwerkers

 1. Verwerker zal zijn activiteiten die bestaan uit het verwerken van Persoonsgegevens of vereisen dat Persoonsgegevens verwerkt worden, niet uitbesteden aan een Subverwerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Het voorgaande is niet van toepassing op softwareleveranciers (bijv. hosters, leveranciers van plugins, thema’s) die nodig zijn voor de werking van de website, noch voor advertentiesprogramma’s die verwerker aanmaakt in opdracht van de verwerkersverantwoordelijke.
 2. Voor zover Verwerkingsverantwoordelijke instemt met de inschakeling van een Subverwerker, zal Verwerker met deze Subverwerker een verwerkersovereenkomst aangaan die recht doet aan de wet en deze verwerkersovereenkomst.
 3. Niettegenstaande de toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het inschakelen van een Subverwerker die in opdracht van de Verwerker (gedeeltelijk) gegevens verwerkt, blijft Verwerker volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker De toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker laat onverlet dat voor de inzet van Subverwerkers in een land buiten de Europese Economische Ruimte toestemming vereist is in overeenstemming met artikel 3.7 van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.
 2. Enige beperking van de aansprakelijkheid in de Overeenkomst is mutatis mutandis ook van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst, met dien verstande dat:
  1. eventuele (impliciete of expliciete) uitsluitingen van aansprakelijkheid voor verlies en/of verminking van Persoonsgegevens zijn uitgesloten;
  2. eventuele (impliciete of expliciete) uitsluitingen van aansprakelijkheid voor boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder worden opgelegd die rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming van Verwerker, of een aan Verwerker toerekenbaar gedraging of nalaten, zijn uitgesloten.
 3. Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke en stelt de Verwerkingsverantwoordelijke schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van derden, alsmede boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming door Verwerker en/of diens onderaannemers/Subverwerkers in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst en/of enige schending door Verwerker en/of diens onderaannemers/Subverwerkers van de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van verwerking van Persoonsgegevens.
 4. Voor zover Partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden, waaronder begrepen de betrokkene, of gezamenlijk een boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn zij jegens elkaar, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig het bepaalde in Boek 6, Titel 1, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek in de schuld en kosten bij te dragen, tenzij de AVG anders bepaalt in welk geval de AVG voorgaat.
 5. Voor zover in de Overeenkomst geen beperking van aansprakelijkheid voor Verwerkingsverantwoordelijke is opgenomen, geldt de in lid 2 opgenomen beperking voor Verwerker eveneens voor de Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Iedere beperking van aansprakelijkheid komt voorts voor de betreffende Partij te vervallen in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de betreffende Partij.
 7. Partijen dragen zorg voor afdoende dekking van de aansprakelijkheid.

Artikel 9. Kosten

 1. De kosten voor de verwerking van gegevens die inherent zijn aan de normale uitvoering van de Overeenkomst, worden geacht besloten te liggen in de op grond van de Overeenkomst reeds verschuldigde vergoedingen.
 2. Enige ondersteuning of enige andere aanvullende dienstverlening die Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst dient te verlenen, of die wordt verzocht door Verwerkingsverantwoordelijke, inclusief alle verzoeken tot aanvullende informatie, zullen in rekening worden gebracht bij Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de afgesproken tarieven.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op de datum dat er een overeenkomst tot stand komt en de duur van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van genoemde Overeenkomst(en), inclusief eventuele verlengingen daarvan.
 2. De Verwerkersovereenkomst maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Beëindiging van de Overeenkomst(en), op welke grond dan ook (opzegging/ontbinding), heeft tot gevolg dat de Verwerkersovereenkomst eveneens op dezelfde grond beëindigd wordt (en vice versa), tenzij Partijen in voorkomend geval anders overeenkomen.
 3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
 4. Het is Verwerker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en plichten die samenhangen met deze Verwerkersovereenkomst over te dragen aan een derde partij.

Artikel 11. Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van Persoonsgegevens

 1. Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen of een eventueel tussen Partijen gemaakte afspraak over bewaartermijnen.
 2. Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van de overeengekomen bewaartermijnen, of op schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker tegen redelijke kosten, naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens onherroepelijk (doen) vernietigen of teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor zover de (verzameling van) Persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht, verleent Verwerkingsverantwoordelijke toestemming aan Verwerker de Persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. De overwegingen maken onderdeel uit van deze Verwerkersovereenkomst.
 2. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. In alle gevallen waarin deze Verwerkersovereenkomst niet voorziet beslissen Partijen in onderling overleg.
 4. Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. Partijen zullen zich inspannen conflicten in onderling overleg op te lossen. Hierbij is inbegrepen de mogelijkheid het geschil te beëindigen door een in onderling overleg vast te stellen mediation of arbitrage.
 6. Geschillen over of in verband met deze Verwerkersovereenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe in de Overeenkomst aangewezen rechtbank of arbiter(s).

Privacybeleid

JXR Advies
h.o.d.n. JXR SEM
Schoolstraat 127
3864 MD Nijkerkerveen
jxr-sem@google-deskundige.nl
06-45604812

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van JXR Advies. U dient zich ervan bewust te zijn dat JXR Advies niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. JXR Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacybeleid

JXR Advies hodn JXR SEM

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van JXR Advies hodn JXR SEM onderdeel van JXR Advies hodn JXR SEM. U dient zich ervan bewust te zijn dat JXR Advies hodn JXR SEM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. JXR Advies hodn JXR SEM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies

De website van JXR Advies hodn JXR SEM maakt gebruik van gangbare cookies.

 • EU cookie law. Deze cookie zorgt ervoor dat je niet steeds de cookie-melding te zien krijgt. Deze cookie gebruikt het ip-adres om te onthouden of je deze cookiemelding al geaccepteerd hebt in de afgelopen 6 maanden.
 • Functionele cookies deze zijn noodzakelijk opdat de website werkt.
 • Tag Manager. De Tagmanager is een soort meta-cookie. Een Tagmanager verzamelt niets. In plaats van allemaal kleine stukjes code voor cookies die de sitesnelheid vertragen plaats je een tagmanager. Je plaatst dus een code in plaats van vele codes. De tagmanager fungeert dan vervolgens als een soort doorgeefluik voor de cookies die wel wat verzamelen, zoals onderstaande cookies.
 • Google Analytics. Dit is een meetsysteem. Door middel van het ip-adres kunnen we zien welke sites je bezoekt op de website en welke niet. Hierdoor kunnen we de content op de website beter toesnijden op de bezoekers van de website. De gegevens worden gedeeld met Google, met wie een bewerkersovereenkomst is afgesloten. Google gebruikt je browsegegevens om je toegesneden advertenties te kunnen laten zien, in plaats van irritante en / of ongewenste advertenties waar je niets mee kunt.
  Meer informatie over de security van bewerker Google:
  https://www.google.com/cloud/security/gdpr/
  https://www.google.nl/policies/privacy/partners/
 • Google remarketing. Deze cookie maakt gebruik van het ip-adres. Als je op onze website geweest bent, biedt ons dat de mogelijkheid je onze site nogmaals onder de aandacht te brengen voor het geval je het webadres vergeten bent.
 • Facebook-pixel. Deze cookie maakt gebruik van het ip-adres. Als je op onze website geweest bent, biedt ons dat de mogelijkheid je onze site nogmaals onder de aandacht te brengen voor het geval je het webadres vergeten bent.

Uw gegevens
Hoe komen wij aan je gegevens:

 • Als je gegevens achterlaat teneinde informatie te krijgen.
 • Als je klant wordt

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • de dienst uit te kunnen voeren
 • het product te kunnen leveren
 • om contact op te nemen
 • je middels persoonlijk schrijven, danwel een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van ontwikkelingen
 • om de factuur te kunnen sturen

Wanneer je e-mail of andere berichten naar JXR Advies hodn JXR SEM-com verstuurd, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms is dat van belang voor de bedrijfsvoering, soms is dat wettelijk verplicht.
Soms wordt u gevraagd naar aanvullende gegevens die relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden of de afgenomen dienst aan u te leveren.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de JXR Advies hodn JXR SEM dit expliciet met u overeenkomt.


Disclaimer

De inhoud van de websites van JXR Advies hodn JXR SEM zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar JXR Advies hodn JXR SEM aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. JXR Advies hodn JXR SEM is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
In het kader van de AVG heeft JXR Advies hodn JXR SEM een uitgebreide protocol ter bescherming van persoonsgegevens. Desgewenst en indien van toepassing kan in overleg dit protocol op afspraak ten kantore worden ingezien.